Sacha Spoor - senior adviseur, onderzoeker en trainer bij Inst. voor Integriteitsmanagement en BedrijfsEthiek (EIBE) van Nyenrode Business Universiteit

Drs. Sacha Spoor MBA is sinds 2008 als senior adviseur, onderzoeker en trainer verbonden aan het Instituut voor Integriteitsmanagement en BedrijfsEthiek (EIBE) van Nyenrode Business Universiteit. Op Nyenrode is zij verantwoordelijk voor onderwijs, advies, onderzoek en training op het gebied van integriteit. Sacha werkt ruim 20 jaar in het integriteitsvak; o.a. als adviseur bij de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer en als consultant bij Deloitte. Sacha's expertisegebied is integriteitmanagement, Ethisch Leiderschap, governance, ethiek, klokkenluiden, integriteitdilemma's, vertrouwenspersonen, integriteitfunctie, compliance officers. Integriteit in de zin van professionele verantwoordelijkheid, je werk goed doen en een open bedrijfscultuur; niet (alleen) in de zin van regeltjes en codes. Zij voert ook integriteitonderzoeken uit, en is vaak voorzitter of lid van een Onderzoeks- of klachtencommissie.

Een belangrijk speerpunt in Sacha’s werk is het vertrouwenspersoonwerk; ze heeft er inmiddels al honderden opgeleid, er onderzoek naar gedaan en diverse publicaties op haar naam staan. Zij heeft een heldere visie op de rol, taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenst Gedrag, en draagt deze enthousiast(merend) uit.

Integriteit gaat over meer dan misstanden

Integriteit wordt vaak gezien als een beladen begrip omdat het al snel negatief wordt opgevat. Ook vertrouwenspersonen zien hun rol op het gebied van integriteit vaak als complex en negatief ingestoken. Daarbij wordt dan vaak gedacht aan een eventuele actieve rol mbt misstanden. De negatieve opvatting van integriteit doet echter geen recht aan het belang van integriteit, want integriteit gaat ook over zaken zoals het omgaan met dilemma’s, een open cultuur, professionele verantwoordelijkheid, de dialoog stimuleren en samenwerken op basis van vertrouwen. Juist in deze ‘positieve kant’ van integriteit heeft de vertrouwenspersoon een heel belangrijke rol. Sacha zal deze rol tijdens het congres uitwerken en concretiseren, met behulp van input van de aanwezigen.


Luitenant-generaal drs ing M (Mario) H. Verbeek MPA

Luitenant-generaal Mario Verbeek startte in 1979 zijn militaire loopbaan aan de Koninklijke Kader School Luchtmacht in Schaarsbergen. Vervolgens volgde hij vele jaren avondstudies en bekleedde Luitenant-generaal Verbeek diverse functies zoals directeur Materiele Instandhouding van de Koninklijke Luchtmacht en Commandant van het Logistieke Centrum Woensdrecht in de rang van commodore. In juli 2017 werd Verbeek plaatsvervangend commandant tevens chef staf van de Koninklijke Luchtmacht en bevorderd tot generaal-majoor. Luitenant-generaal Verbeek aanvaardde in april 2019 het commando over het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Dit commando ondersteunt de krijgsmacht op vele terreinen.


Şeydâ Buurman-Kutsal - diversity consultancy

Haar achtergrond is de sociale academie, internationaal projectmanagement, consultancy en begeleidingskunde. Zij is sinds 27 jaar zelfstandig ondernemer en begeleid organisaties en directeuren bij vraagstukken rondom diversiteit en inclusie daar waar het ingewikkeld wordt en wringt. Zij werkt daarnaast als docent en supervisor bij Fontys Hogescholen Pedagogiek, is regio coördinator van de Landelijke Vereniging voor Supervisoren Coaches en Organisatiebegeleiding.

Blauwogig vertrouwen - Diversiteit en inclusief werken als professionele opdracht

Şeydâ Buurman-Kutsal raakt. Zij is expert op het gebied van training en procesbegeleiding rondom de onderwerpen diversiteit en inclusie. Zij heef niet alleen de kennis over mechanismen van diversiteit en de omgang daarmee binnen maatschappij en bedrijfsleven maar weet juist deze te vertalen in trainingen die uitdagen tot groei. De misstanden die zij daarbij tegen komt en de hoge drempel die mensen ervaren om vertrouwenspersonen in te schakelen vormen een professionele opdracht voor het werkveld van begeleiders en vertrouwenspersonen. Het omgaan met diversiteit en inclusie en inclusief werken zijn verschillende dingen en vragen verschillende vaardigheden binnen de professionele opdracht. De reacties op ons handelen of beter nog, het uitblijvende handelen kunnen voelen als een persoonlijke aanval. De machtsverhoudingen die een rol spelen binnen dit veld kunnen er voor zorgen dat wij de onderstroom niet meer waar nemen die zorgen voor ongelijkwaardigheid. Hoe? Daarin neemt Seyda ons mee in haar prikkelende, soms ongemakkelijke en interactieve keynote
Şeydâ's kennis en expertise zijn deels zichtbaar geworden in de uitzending over haar workshop 'Brown eyes blue eyes' bij BNN: Het grote racisme experiment. De kern raakt zelfs de toeschouwer op afstand. En dat is meteen de kern van haar werk.
Zij raakt u op de plaats waar energie wegvloeit, waar kennis ongebruikt blijft, waar werkprocessen steeds weer op dezelfde manier worden aangepakt terwijl zij niet meer werken.
Kijken met een andere bril, begeleiden van processen en afleren wat niet werkt, daarvoor weten bedrijven haar steeds weer te vinden zoals eerder Vodafone, Deutsche Bank, IKEA en velen meer.


Serge Westercappel

 

 

 

 


Frank Brouwer - Stichting School & Veiligheid

Frank Brouwer werkt bij Stichting School & Veiligheid als trainer en adviseur van vertrouwenspersonen. Zijn specialisme is de wet- en regelgeving rond sociale veiligheid en vertrouwenswerk. Veel praktijkervaring heeft Frank opgedaan met het geven van informatie en advies over sociale veiligheid in het onderwijs vanuit de helpdesk. Frank is mede-auteur van de 'Leidraad vertrouwenswerk op school' en de herziene 'Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs'.
Frank is jarenlang interne vertrouwenspersoon geweest in de organisaties waar hij gewerkt heeft en is externe vertrouwenspersoon voor scholen in het hbo, primair- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij lid van een klachtencommissie.

Vertrouwenswerk in het onderwijs: professioneel met de vertrouwenspersoon als spil

School & Veiligheid heeft in opdracht van het Ministerie van OCW een leidraad ontwikkeld om beleidsmakers te ondersteunen bij het opzetten van het vertrouwenswerk in het huidige onderwijs. Naast aandacht voor het goed beleggen van rollen en taken, biedt de leidraad ook handvatten voor hoe je dat werk in de school zo organiseert dat leerlingen, ouders en medewerkers sneller uitkomen bij die medewerker die hen kan helpen, en melders en klagers een plek hebben waar hun vertrouwen in de schoolaanpak kan worden hersteld. Aan de orde komen de verschillende soorten klachten die in het onderwijs voorkomen, de rol van de vertrouwenspersoon bij de klachtafhandeling en het omgaan met de doelgroepen leerlingen, ouders en schoolmedewerkers. 


Bernadijn van Acker - ING Bank N.V.

Bernadijn is manager Ethics Compliance Experts, ING Nederland. Ze is met haar team verantwoordelijk voor het versterken van de risk cultuur binnen de organisatie door middel van focus op ethiek en gedrag.
Bernadijn is in 2006 bij ING begonnen als management trainee Wholesale Banking en heeft vervolgens in Amsterdam en Londen gewerkt binnen Syndicated Finance en Credit Insurance. Bernadijn heeft een MSc in Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wat houdt jou tegen om een misstand te melden?

Speak Up. U uitspreken als u constateert of vermoedt dat een collega of het bedrijf zich niet houdt aan de wet, de gedragscode en/of beleid en regels. U uitspreken wanneer u iets ziet of hoort dat niet oké is. Doet u dat? Hoe zorgen we dat er een Speak Up cultuur is waarin iedereen zorgen kan en wil uiten? Want we willen dat misstanden gemeld worden – om ze aan te kunnen pakken en het als organisatie telkens beter te blijven doen.


Anneke Oosting - Politie/Korpsstaf/Directie Operatien & Sidney Mutueel - Nationale Politie 

Anneke Oosting is, als strategisch adviseur werkzaam bij de Staf Korpsleiding van de politie, Directie Operatien in Den Haag. De thema's waaraan zij o.a. verbonden is zijn programmaleider zijn, Kennisontwikkeling, Professional en strategisch adviseur veilige en inclusieve teams. In haar voormalige functie als Directeur Landelijk Expertise Centrum Diversiteit hebben zij ervaren dat diversiteit, omgangsvormen en integriteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en een voorwaarde voor het behoud van een diverse organisatie. In een tijd waar het vervangingsvraagstuk binnen de politie centraal staat, zijn deze thema's actueel.

Sidney Mutueel is 31 jaar werkzaam in verschillende functies (operationeel - tactisch en strategisch niveau) bij de nationale politie. Tevens Arbeids- en Organisatie Psycholoog (MSc) en Veranderkundige (MA). Hij is ervaringsdeskundige en gespecialiseerd in de thema’s: Diversiteit - Inclusie - Sociale en Psychologische Veiligheid. Zijn analyses en interventies zijn een combinatie van experience and evidence based gecombineerd met beleving!

Bent u als vertrouwenspersoon "klaar" voor diversiteit?

Met u en een ervaringsdeskundige willen wij graag een dialoog voeren over de sociale en psychologische impact van diversiteit op u als mens, in uw functie van vertrouwenspersoon en in uw organisatie. We gaan samen met u in gesprek over de vaak onbewuste belemmerende overtuigingen die ieder mens in zich heeft en de mogelijke invloed daarvan op u als professional. Kunt u voldoende openstaan voor de signalen die u hoort.
Wat roep het onderwerp bij u op, wat doet het met u, wat vraagt het van u en wat hebt u nodig?


Drs. Heleen Cocu-Wassink - Universiteit Leiden

Heleen Cocu-Wassink is Directeur HRM a.i. bij de Universiteit Leiden en tevens lid van de adviescommissie van deskundigen van de LVV. Ze heeft jarenlange ervaring in het HR vak, vanuit diverse rollen in Nederland en daar buiten. Ze kenmerkt zich door haar open, nieuwsgierige blik op de wereld en haar onbevreesde aanpak van organisatie- en gedragsverandering. In haar dagelijks werk heeft ze veel te maken met vertrouwenspersonen en ze onderkent het belang van een goede samenwerking met HR. 

Vertrouwenspersonen en de HR organisatie: hoe werken we samen? 

In veel organisaties vallen de vertrouwenspersonen onder de verantwoordelijkheid van de HR discipline. Daarnaast is er vaak overlap tussen de rollen van HR adviseur en vertrouwenspersoon en zijn er meer of minder expliciete verwachtingen over en weer. Heleen geeft vanuit haar rol als HR directeur haar perspectief op een goede samenwerking tussen HR en de vertrouwenspersonen en gaat graag met de deelnemers in gesprek over rollen, verantwoordelijkheden en het scherp zetten van verwachtingen.
Een interactieve sessie waarin we leren van en met elkaar. 


Ed Fenne - Huis voor Klokkenluiders

Coördinerend onderzoeker sinds de oprichting van het Huis. Daarvoor werkzaam bij Bureau integriteitsbevordering Openbare Sector als risico-analist integriteit en trainer VPI/VPO.
Vincent Valjavec; senior adviseur bij het Huis. Voorheen werkzaam in de advocatuur.

De wisselwerking tussen melder, vertrouwenspersoon, adviseur en onderzoeker.

In een gesprek dat u vanuit uw vertrouwensfunctie voert, komt het Huis voor Klokkenluiders aan de orde. Daar werken adviseurs en onderzoekers, maar wat kunnen kunnen ze voor u en uw gesprekspartner betekenen? Hoe verhouden de verschillende rollen zich tot elkaar? In deze interactieve bijeenkomst vertellen een adviseur en onderzoeker wat zij doen en krijgt u antwoord op uw vragen.


Oscar Westra van Holthe - professionele teamcoaching

Oscar Westra van Holthe is de systemisch coach en vertrouwenspersoon van de Zuidas. Professionals weten hem te vinden wanneer zij tegen zwaardere persoonlijke, relatie en familieproblemen aanlopen. Ook bestuurders zoeken hem op bij conflicten of heftige samenwerkings- en communicatie-issues in hun teams. 

Emotiemanagement binnen vertrouwenswerk

Tijdens deze inspiratiesessie wordt u meegenomen in de vier informele rollen van de vertrouwenspersoon. De inhoud van deze interactieve workshop is gebaseerd op onderzoek naar de emotionele belasting onder vertrouwenspersonen. U ontdekt onbewuste patronen bij uzelf, in relatie tot de melder en die naar uw werkgever toe. Met frisse ogen leert u kijken naar uw rol – en waar u mogelijk nog een  professionaliseringsslag kunt maken.


Philo Hermans - CuriousYou/ CYOU

Philo Hermans is managing partner van CuriousYou en CYOU, winkel op het gebied van  persoonlijk leiderschap en gecertificeerd partner Management Drives. Na een carrière in de wereld van communicatie (hoofdredacteur diverse tijdschriften, account director, directeur uitgeverij) wisselde ze van werkperspectief en werd zelfstandig ondernemer. Geïnspireerd door haar eigen transformatie legde ze de focus op persoonlijk leiderschap. Je bewust te worden van je eigen kracht en valkuilen, herkennen en erkennen. Ze schreef het boek ‘De wereld draait om jou (en dat is niet egoïstisch!’).  Philo: “Als jij jezelf goed kent en lekker in je vel zit heb je de ander pas daadwerkelijk iets te geven”.
www.cyou.nl

Leer jezelf en de ander beter kennen en begrijpen d.m.v. inzicht in drijfveren!

Verschillen tussen mensen wordt o.a. veroorzaakt door verschillen in drijfveren. Het is de manier waarop u de wereld benadert, hoe u handelt en persoonlijk leiderschap inhoud geeft. Door bewustwording hierop leer u niet alleen uzelf beter kennen maar kunt u ook gedrag van de ander (beter) begrijpen. Voorafgaand aan het congres doet u digitaal de drijfverentest. Tijdens de interactieve workshop leert u uw eigen (waardevrije) profiel te interpreteren, te waarderen en te zien waar anderen ‘anders’ zijn. Dat inzicht helpt u om uw rol nog professioneler invulling te geven.
Naast inzicht in uw drijfveren leert u ook wat u energiegevers en energietrekkers zijn, waarom u soms verzet voelt op specifiek gedrag van anderen, wat er gebeurt als u onder druk komt te staan en u mate van reflectie. Dit inzicht geeft uitzicht op bewuster werken. Wie wil dat niet? De test heeft een waarde van € 220,- p.p. en wordt gratis ter beschikking gesteld door Management Drives.


Antoin Peeters - dagvoorzitter

Antoin Peeters (1975) is sinds 2015 de vaste presentator van het RTL Nieuws op RTL4. Daarvoor werkte hij vele jaren als verslaggever in binnen- en buitenland. Antoin wordt vaak als dagvoorzitter, discussieleider of  presentator gevraagd voor congressen of bijeenkomsten met zeer uiteenlopende onderwerpen. Antoin is scherp, maar ook relativerend, geïnteresseerd en altijd goed voorbereid.

In 2001 trad Antoin Peeters in dienst bij de economische zender RTL Z als verslaggever/presentator. Een jaar later startte hij in dezelfde functie bij RTL Nieuws. Begin 2012 werd hij verslaggever Koninklijk Huis, in die hoedanigheid reisde hij de hele wereld over, van Brunei tot Washington. Daarnaast viel hij regelmatig in voor de nieuwslezers van het Half Acht Nieuws, RTL Z en het Ontbijtnieuws. Vanaf eind mei 2015 is Antoin de vaste ‘anchor’ van het RTL Nieuws.

Het congres start over
24 dagen
8 uur
46 min.
7 sec.